Franciszkański Zakon Świeckich

Spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii Św. Trójcy.

III Sobota miesiąca Msza św. o godz. 9:00, po niej spotkanie w salce parafialnej.

Z historii Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

”Stowarzyszenia , których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę”.(kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.) Kanon ten jest też prawomocny także dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, kiedy św. Franciszek, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.
Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Polska

Pierwsze wspólnoty na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej , w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu i życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu , już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie Reguły FZŚ zatwierdzonej 24 czerwca 1978 r. przez papieża Pawła VI.

FZŚ w Polsce dzieli się na 16 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i liczy około 16 tys. członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.
Jest też Młodzież Franciszkańska i Rycerze Św. Franciszka.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim,regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci Duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ ”wyższe kierownictwo” (kan.303) Franciszkański Zakon Świeckich jest autonomiczny, kieruje się własnym prawem i posiada dokumenty: Regułę, Konstytucje Generalne, Statuty, Rytuał, Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej.

Zasady życia Franciszkanów Świeckich

Regułą życia Franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując Św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Natchnieni przez Ducha Świętego i św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła Franciszkanie Świeccy starają się dążyć do doskonałości poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego, przechodzenie od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii, trwanie w duchu świętej modlitwy i pobożności, życie sakramentalne. W świetle Słowa Bożego szukają sensu swego codziennego życia z jego problemami, trudnościami, radościami ,sukcesami i niepowodzeniami oraz wydarzeniami w świecie.

Podejmują różne zadania, współpracują na polu charytatywnym, sprawiedliwości społecznej, zabiegają o utrwalenie pokoju, troszczą się o uszanowanie bogactwa przyrody i udzielają się w innych dziełach społecznych.

Uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat przykładu, słowa,pełnienia dzieł miłosierdzia oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek , jego świeccy naśladowcy starają się żyć zgodnie z Regułą , w łączności z Kościołem, w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i hierarchii kościelnej, na poziomie parafii proboszczowi.

Codzienna modlitwa obowiązująca Franciszkanów świeckich może przybrać następujące formy:

  • Jutrznia i Nieszpory;
  • Godziny Liturgiczne skrócone i dostosowane do potrzeb Kościoła lokalnego;
  • Małe oficjum o Matce Boskiej;
  • Oficjum o Męce Pańskiej świętego Franciszka z Asyżu;
  • ”Oficjum dwunastu Ojcze nasz”, ubogacone krótkimi tekstami biblijnymi i dostosowane do Liturgii Godzin.

Przygotowanie do włączenia do wspólnoty odbywa się poprzez postulat,nowicjat aż do złożenia profesji, czyli publicznego przyrzeczenia życia ewangelicznego podczas Mszy Świętej.
Franciszkanie świeccy we wzajemnych kontaktach zwracają się do siebie ”siostro”, ”bracie”, a pozdrawiają słowami ”Pokój j Dobro”, na które odpowiada się ‚‚zawsze i wszędzie”.

Oznaką FZŚ w jest TAU.

Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m.in.: Św. Elżbieta Węgierska; Św. Ludwik IX, król Francji; Św. Małgorzata z Kortony, pokutnica; Bł. Aniela Salawa, służąca; Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup ;Św. Brat Albert Chmielowski; Bł.Jan XXIII, papież.

Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak np.gen. Józef Haler, malarz Jacek Malczewski. Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących Franciszkanów Świeckich fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

POKÓJ I DOBRO !

Znak Tau

Zostaw komentarz

Możesz używać następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>